นิทรรศการงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560

…………..กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา” ในงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

…………..พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมป่าไม้โดยมี นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ได้ให้การต้อนรับ

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

…………..นิทรรศการหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพกับวิถีชีวิตชุมชน ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา” เป็นการนำเสนอความหลากหลายในพื้นที่ป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา และพื้นที่ป่าตามฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ในเว็บไซต์ http://biodiversity.forest.go.th พร้อมกันนี้ได้มีการแจกหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ จำนวน 21 เรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาข้อมูลองค์ความรู้และคุณค่าความหลากหลายของผืนป่า เผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

บรรยากาศผู้เข้าชมนิทรรศการและขอรับเอกสารเผยแพร่

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]