การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 7

วันที่ 5-11 สิงหาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) และอาสาสมัครชุมชนจาก 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านตองเก้า หมู่บ้านม่วงชุม  หมู่บ้านหลวง และหมู่บ้านครึ่งเหนือ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา และถ่ายทำบทสัมภาษณ์ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันฯ เกี่ยวกับการทำงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว

คณะทำงาน

การสำรวจความหลากหลายทาง ชีวภาพด้านเห็ดรา

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา

การถ่ายทำบทสัมภาษณ์

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]