การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อประสานงานและเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2562

………..วันที่ 21-26 สิงหาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯและคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดจันทบุรี เพื่อประสานงานและเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2562

………..คณะทำงานได้เข้าพบ นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) นายเกียรติศักดิ์  ปรีดา  ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายมุ่งรักษ์  ปิ่นวนิชย์กุล ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และนายรักษา สุนินทบูรณ์  หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว เพื่อประสานงานและขอข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ติดต่อประสานงานกับนายไพศาล ธนะเพิ่มพูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

……….จากนั้น ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ และคณะได้เข้าพบนายประดิษฐ์ เปรมใจ หัวหน้าศูนย์ป่าไม้จังหวัดจันทบุรี นายสงกรานต์ เกตุอรุณ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.5 (ทับไทร)  นายชัยภูมิ สุริโยภาส หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (เขาปอ) และนายอนุชิต ชูพงษ์ นักวิชาการเผยแพร่ ส่วนจัดการป่าชุมชน เพื่อแนะนำกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และได้ประสานงานกับนายสังวรณ์ บูรณะ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.8 (คลองแดง) เพื่อเดินทางเข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาทะลาย และเข้าดูสภาพพื้นที่ป่าเบื้องต้น โดยมีนายไพบูลย์ แสงจันทร์ และนายสมเกียรติ ทวีธรรม เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ จบ.6 (เขาปอ) เป็นผู้พาเข้าดูพื้นที่

คณะทำงานเข้าพบนายประดิษฐ์ เปรมใจ หัวหน้าศูนย์ป่าไม้จังหวัดจันทบุรี

เข้าดูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาทะลาย จังหวัดจันทบุรี

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]