การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อขอ ข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการคัดเลือก พื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลฯ ปี 2562

……….วันที่ 3-8 กันยายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางในการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลฯ ปี 2562

……….ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ และคณะทำงานได้เข้าพบ นายวรวิทย์ หยูดำ  หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแนะนำกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งประสานงานและขอข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ติดต่อประสานงานกับนายวรวิทย์ หยูดำ หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
……….คณะทำงานร่วมกับ นายสมบัติ ไสยหุต หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ. 19 (ท่าขนอน) เดินทางเข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม บริเวณป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกำนันสุจินต์ นาคบำรุง เป็นผู้ให้ข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมเข้าดูสภาพป่าเบื้องต้น

เข้าดูพื้นที่ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]