การลงพื้นที่ประสานงานและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561

การลงพื้นที่ประสานงานและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561 พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน และเก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าการพึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลายทาง ชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย

…..วันที่ 12-24 กันยายน 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้เข้าพบ
นายธีรพล วุทธีรพล   ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) เพื่อแนะนำกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งประสานงานและขอข้อมูลป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่สาร แม่ตีบ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

คณะทำงานเข้าพบนายธีรพล วุทธีรพล ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

คณะทำงาน ได้ประสานงานกับนายสัมพันธ์ พุฒด้วง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ แม่สาร) เพื่อวางแผนสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่สาร แม่ตีบ พร้อมลงพื้นที่แนะนำกิจกรรมและประสานงานกับชาวบ้านใน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านดอยเวียง บ้านทุ่งยาว และบ้านป่าป๋วย

ประสานงานกับนายสัมพันธ์ พุฒด้วง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ แม่สาร)

ประสานงานกับชาวบ้านหมู่บ้านดอยเวียง

ประสานงานกับชาวบ้านหมู่บ้านทุ่งยาว

ประสานงานกับชาวบ้านหมู่บ้านป่าป๋วย

….. จากนั้นคณะทำงานได้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชร.8 (หาดไคร้) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย ในเขตอำเภอเชียงของ จำนวน 4 หมู่บ้าน คือ บ้านตองเก้า บ้านม่วงชุม บ้านหลวงและบ้านครึ่งเหนือ โดยการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนเกี่ยวกับการเก็บหาของป่าในพื้นที่ด้วยแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ถึงมูลค่าที่ได้และต้นทุนผลประโยชน์จากการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย


เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพในหมู่บ้านหลวง

เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพในหมู่บ้านม่วงชุม

เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพในหมู่บ้านตองเก้า

เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพในหมู่บ้านครึ่งเหนือ

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]