การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
……….วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน เพื่อประสานงานผู้นำชุมชน ประชุมชาวบ้าน และกำหนดเส้นทางการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมการสำรวจ และกระบวนการทำงานในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำแผนที่เส้นทางเดินสำรวจร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านดอยเวียง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ บ้านทุ่งยาว และบ้านป่าป๋วย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประสานงานผู้นำชุมชน ชาวบ้าน พร้อมกำหนดเส้นทางเดิน หมู่บ้านดอยเวียง
ประสานงานผู้นำชุมชน ชาวบ้าน พร้อมกำหนดเส้นทางเดิน หมู่บ้านทุ่งยาว
ประสานงานผู้นำชุมชน ชาวบ้าน พร้อมกำหนดเส้นทางเดิน หมู่บ้านป่าป๋วย
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]