การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
……….วันที่ 17-26 มกราคม 2561 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ แม่สาร) และอาสาสมัครชุมชน เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา และไลเคน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางแนวกันไฟ หมู่บ้านดอยเวียง เขตตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ  เส้นทางป่าซาง หมู่บ้านป่าป๋วย และเส้นทางป่าน้ำจำ หมู่บ้านทุ่งยาว เขตตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง พร้อมวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าเต็งรัง จำนวน 2 แปลง และวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าเบญจพรรณ จำนวน 1 แปลง รวมทั้งเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ
การเดินสำรวจเส้นทางแนวกันไฟและวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าเต็งรัง บ้านดอยเวียง
การเดินสำรวจเส้นทางแนวกันไฟและวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าเบญจพรรณ บ้านป่าป๋วย
การเดินสำรวจเส้นทางแนวกันไฟและวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าเต็งรัง บ้านทุ่งยาว
การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพที่สำรวจพบ
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]