ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการนำมาตรการจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
……….ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้รับเชิญจากกองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิทยากรในการประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการนำมาตรการจูงใจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นในการกำหนดและใช้มาตรการจูงใจในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องการ์เด้นท์ 3-4 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น.
ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ร่วมเป็นวิทยากร
บรรยากาศในการประชุม
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]