การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4
……….วันที่ 18-27  เมษายน 2561 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ และคณะทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลพ.1 (แม่ธิ แม่สาร) และอาสาสมัครชุมชน เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา และไลเคน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางขึ้นพระธาตุ หมู่บ้านดอยเวียง เขตตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ เส้นทางวัว หมู่บ้านทุ่งยาว และเส้นทางห้วยต้นผึ้ง หมู่บ้านป่าป๋วย เขตตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง วางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ จำนวน 3 แปลง พร้อมทั้งเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

การเดินสำรวจเส้นทางขึ้นพระธาตุและวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าเต็งรัง หมู่บ้านดอยเวียง

การเดินสำรวจเส้นทางวัวและวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าดิบแล้ง หมู่บ้านทุ่งยาว

การเดินสำรวจเส้นทางห้วยต้นผึ้งและวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าเบญจพรรณ หมู่บ้านป่าป๋วย

การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านทุ่งยาว

ตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]