กรมป่าไม้ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561
……….กรมป่าไม้ โดยส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
……….นายสมชัย มาเสถียร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน  และเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมป่าไม้ โดยมี ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้ให้การต้อนรับ
……….นิทรรศการของกรมป่าไม้เป็นการนำเสนอความหลากหลายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งสามารถสืบค้นได้ในเว็บไซต์ http://biodiversity.forest.go.th    พร้อมกันนี้ได้แจกหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ จำนวน 17 เรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มีเนื้อหาข้อมูลองค์ความรู้และคุณค่าความหลากหลายของผืนป่า เผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 250 คน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าประชุมเป็นอย่างมาก

นายสมชัย มาเสถียร เป็นประธานเปิดงานและเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ


กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]