การลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมสะท้อนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพคืนแก่ชุมชน และปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าการพึ่งพิงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561

……….วันที่ 16-26 กรกฏาคม 2561 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมสะท้อนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพคืนแก่ชุมชน เพื่อนำเสนอการสรุปผลการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ใน 2 พื้นที่ คือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว ร่วมกับชุมชนในพื้นที่บ้านใหม่เจริญไพร ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านใหม่เจริญไพร ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว ร่วมกับชุมชนบ้านม่วงชุม บ้านครึ่งเหนือ บ้านหลวง และบ้านตองเก้า ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านม่วงชุม ตำบลครึ่งเหนือ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

นำเสนอการสรุปผลการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำเปื๋อย ป่าน้ำหย่วน และป่าน้ำลาว จังหวัดพะเยา

นำเสนอการสรุปผลการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย
…………จากนั้นคณะทำงานได้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน ในเขตอำเภอบ้านธิ จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านดอยเวียง และบ้านป่าเปา เขตอำเภอเมือง จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านป่าป๋วย และบ้านทุ่งยาว โดยการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนเกี่ยวกับการเก็บหาของป่าในพื้นที่ด้วยแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ถึงมูลค่าที่ได้และต้นทุนผลประโยชน์จากการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร
บรรยากาศการเก็บข้อมูลบ้านดอยเวียง
บรรยากาศการเก็บข้อมูลบ้านป่าเปา
บรรยากาศการเก็บข้อมูลบ้านป่าป๋วย
บรรยากาศการเก็บข้อมูลบ้านทุ่งยาว
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]