การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 7

……….วันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ และคณะทำงาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประเมินมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร จังหวัดลำพูน ในพื้นที่บ้านทุ่งยาวเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนเกี่ยวกับการเก็บหาของป่าในพื้นที่ด้วยแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ถึงมูลค่าที่ได้และต้นทุนผลประโยชน์จากการบริหารจัดการป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ธิ แม่ตีบ แม่สาร

บรรยากาศการเก็บข้อมูลบ้านทุ่งยาว

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]