การลงพื้นที่เพื่อประสานงานและเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562
……….วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายฯ และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นายวีรศักดิ์ สังข์อุ่น หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ. 19 (ท่าขนอน) เพื่อ ประสานงานและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลฯ ปี 2562 พร้อมเดินทางเข้าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม บริเวณป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกำนันสุจินต์ นาคบำรุง เป็นผู้ให้ข้อมูล และรับฟังแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมเข้าดูสภาพป่าเบื้องต้น
ประสานงานผู้นำชุมชน พร้อมเข้าดูสภาพป่าเบื้องต้น
………..จากนั้นคณะทำงานได้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดระนอง ร่วมกับ นายเดชา นิยม หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.1 (ละอุ่น) เข้าดูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่นและป่าราชกรูด บริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านบุรีรัมย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนสมบูรณ์แบบบ้านบุรีรัมย์ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เพื่อแนะนำกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และขอข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางการดำเนินงานของกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี 2563 โดยมีนายสมชาย ทิศกระโทก เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านในวง นายสอาด เกณฑ์สาคู ผู้ใหญ่บ้านบุรีรัมย์ นายอรรถชัย แสวงสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านทับเหนือ เป็นผู้ให้ข้อมูล และชาวบ้านทั้งสองชุมชนร่วมรับฟัง
แนะนำกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]