นิทรรศการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน
……….วันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาการป่าไม้สู่ประชาชน ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีนางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของส่วนความหลากหลายฯ โดยมีนายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้ให้การต้อนรับ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
ประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการ
……….ภาคบ่ายมีการอภิปรายเรื่อง “องค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อประชาชน” โดยมี ดร. สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ เข้าร่วมเป็นวิทยากร
บรรยากาศในการอภิปราย
……….ในส่วนนิทรรศการของส่วนความหลากหลายฯ เป็นการนำเสนอข้อมูลความหลากหลายในพื้นที่ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว จังหวัดเชียงราย คุณค่า มูลค่า และความสำคัญของผืนป่า ซึ่งสามารถสืบค้นได้ในเว็บไซต์ http://biodiversity.forest.go.th พร้อมกันนี้ได้มีการแจกหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ จำนวน 5 เรื่อง ที่มีเนื้อหาข้อมูลองค์ความรู้และคุณค่าความหลากหลายของผืนป่า เผยแพร่ให้กับผู้เข้าร่วมงาน และประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
บรรยากาศภายในงาน
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]