การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1

……….วันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ และคณะ ได้เดินทางเข้าประสานงานกับ นายวีรศักดิ์ สังข์อุ่น หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ. 12 (ท่าขนอน) เพื่อวางแผนการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม พร้อมลงพื้นที่บริเวณป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประสานงานผู้นำชุมชน ประชุมชาวบ้าน และกำหนดเส้นทางการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมการสำรวจ และกระบวนการทำงานในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำแผนที่เส้นทางเดินสำรวจ ร่วมกับกำนันสุจินต์ นาคบำรุง ผู้นำชุมชน และชาวบ้านที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

ประสานงานกับ นายวีรศักดิ์ สังข์อุ่น หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ. 12 (ท่าขนอน)

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]