การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3

……….วันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2562 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.12 (ท่าขนอน) และอาสาสมัครชุมชนบ้านน้ำราด เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา และไลเคน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม เขตบ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เส้นทางล่องเรือป่าพุ พร้อมวางแปลงสำรวจสังคมพืชป่าพุ จำนวน 1 แปลง และป่าดิบแล้ง จำนวน 1 แปลง รวมทั้งเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

……….โดยในครั้งนี้มีนายขวัญชัย เจริญกรุง ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ร่วมเดินสำรวจตามเส้นทาง พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้นำเสนอผลการสำรวจความหลากหลายฯ ครั้งที่ 1 ให้แก่หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ กำนัน และอาสาสมัครที่ร่วมสำรวจความหลากหลายฯ ในพื้นที่ได้รับทราบ

คณะสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรยากาศการนำเสนอผลการสำรวจความหลากหลายฯ

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชและวางแปลงสังคมพืช

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคน

การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

ตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]