การเสวนา “ขับเคลื่อนบูรณาการคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ สู่ประเทศไทย 4.0”

……….นายขวัญชัย เจริญกรุง ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากกรมป่าไม้ ให้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “ขับเคลื่อนบูรณาการคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศสู่ประเทศไทย 4.0” ในการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟินิกซ์ 5 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
……….การเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และเพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือสำหรับการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 180 คน
กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]