การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 5

……….วันที่ 13 -17 พฤษภาคม 2562 ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นายอภิวัฒน์ เอื้ออารีเลิศ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.12 (ท่าขนอน) และอาสาสมัครชุมชนบ้านน้ำราด เข้าสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ และแมลง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม เขตบ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการสำรวจด้านพืชในครั้งนี้เป็นการสำรวจกล้วยไม้ ในเส้นทางชมเพิงผา เส้นทางหุบลุงพล และเส้นทางล่องเรือป่าพุ การสำรวจด้านสัตว์และแมลงเป็นการสำรวจในเวลากลางคืน และนำเสนอผลการสำรวจความหลากหลายฯ ครั้งที่ 3 ให้แก่กำนัน อาสาสมัครที่ร่วมสำรวจความหลากหลายฯ คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านน้ำราด คณะกรรมการป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด และเยาวชนในพื้นที่ได้รับทราบ

คณะสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรยากาศการนำเสนอผลการสำรวจความหลากหลายฯ

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์

การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง

ตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่พบในพื้นที่

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]