การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

………………….วันที่ 21-27 มกราคม พ.ศ. 2563 ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ มอบหมายให้นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และคณะทำงาน ลงสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกาโหรดและป่าคลองหิน เขตท่าปอมคลองสองนํ้า หมู่ที่ 2 บ้านหนองจิก ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ีโดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ ทำการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในด้านต่าง ๆ เช่น สำรวจและเก็บตัวอย่างแมลงตามแหล่งหากิน สำรวจและวางแปลงเก็บตัวอย่างพืชในพื้นที่ป่าพุจำนวน 2 แปลง สำรวจสัตว์ตามแหล่งหากินและกำหนดจุดวางกับดัก พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเห็ดราและไลเคน

การสำรวจด้านพืชและวางแปลงสำรวจสังคมพืช

การสำรวจด้านสัตว์

การสำรวจด้านแมลง

การสำรวจด้านเห็ดรา

การสำรวจด้านไลเคน

ตัวอย่างชนิดพันธุ์ที่สำรวจพบ

กลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814
อีเมล์ : [email protected]