ไม้ปิ้งไก่ อีกหนึ่งประโยชน์ของไม้ไผ่

April 1st, 2011

ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2554 ป่าเขาขาด จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

บ้านเขาขาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ป่ารอบๆ ชุนชนโดยทั่วไปเป็นป่าไผ่ ชุมชนแห่งนี้มีการใช้ประโยชน์จากป่า เก็บหาหน่อไม้ โดยมีหลักการเก็บ 7 เหลือ 3 ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ช่วยให้ชาวบ้านมีป่าไผ่ใช้อย่างพอเพียง มีการนำไม้ไผ่มาทำเป็นไม้ปิ้งไก่ ส่งขายตลาดใน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

สภาพโดยทั่วไปของเมืองเพชรบูรณ์มีความเป็นสังคมคนเมือง สังเกตได้จากห้างร้านต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงหนัง  ซึ่งคนเมืองเหล่านี้มีความต้องการร้านอาหารสะดวกซื้อ จำพวก ทอด ปิ้ง ย่าง  ดังนั้นเมืองเพชรบูรณ์ จึงมีความต้องการไม้ปิ้งไก่จากบ้านเขาขาด

กรณีตัวอย่างบ้านเขาขาด ชาวบ้านที่ได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า นอกเหนือจากเป็นตลาดข้างบ้าน ที่ชาวบ้านใช้เก็บหาของป่าเพื่อยังชีพแล้ว ยังเป็นเหมือนออมสินเล็กๆ ให้ชุมชนมีรายได้จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของตนที่มีอยู่

วิธีทำไม้ปิ้งไก่

ตัดเป็นท่อนให้ได้ขนาด

เหลาลบคม

เก็บรวบรวมไว้ตากแดดให้แห้ง

ตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วัน

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์ฯ ปี 2554 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ณ พื้นที่ป่าเขาขาด จังหวัดเพชรบูรณ์

March 29th, 2011

นายนพพร ตั้งจิตต์งาม หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับอาสาสมัครชาวบ้านที่มีทั้งวัยรุ่นและเด็กนักเรียน ในพื้นที่ป่าเขาขาด จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่   14-18 มีนาคม 2554

จากการสำรวจและเก็บข้อมูลพบว่า สภาพป่าเขาขาดเป็นป่าชั้นสองผ่านการสัมปทานโดยบริษัทไม้อัดไทยปัจจุบันป่าฟื้นตัว ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเริ่มกลับคืนมา มีความหลากชนิดของพันธุ์พืช สัตว์ แมลง เห็ดรา       ไลเคน อาทิ ว่านนางคุ้ม จำปาดง ตุ่น  ไก่ป่า ผีเสื้อกลางคืน จักจั่นงวงเขียว เห็ดม่วง เห็ดหูหนู ไลเคนแบบฝุ่นผง และแบบแผ่นใบ และภูมิปัญญาในการเก็บหาของป่าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติในพื้นที่ป่าเขาขาด ซึ่งควรช่วยกันดูแลรักษาให้ยั่งยืนต่อไป

การประชุมแนวทางการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Satoyama Initiatives)

March 16th, 2011

.

…..เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หัวข้อเรื่องแนวทางการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน (Satoyama Initiatives) ณ ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานแผนนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชนร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

…..การบรรยายในครั้งนี้ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอกรณีตัวอย่างชุมชนบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน ในพื้นที่ป่าห้วยหลวง (ป่าสงวนแห่งชาติป่านาซาวฝั่งซ้ายถนนแพร่-น่าน) จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพปี 2554
ชุมชนบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน เป็นชุมชนดั้งเดิมอายุประมาณ 500 ปี ชุมชนมีความเข้มแข็ง เห็นคุณค่าป่าและมีการจัดการป่าอย่างยั่งยืน มีการทำวนเกษตรปลูกต้นเมี่ยงในพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งเรียกว่าป่าเศรษฐกิจที่อยู่ระหว่างป่าอนุรักษ์และป่าใช้สอย ชุมชนบ้านศรีนาป่าน-ตาแวน จึงเป็นพื้นที่ตัวอย่างของซาโตยามา (Satoyama) ในประเทศไทยที่ชุมชนใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

.

บรรยากาศการประชุม

.

วีดิทัศน์การใช้ประโยชน์ความหลากหลาย ทางชีวภาพ จ.น่าน

March 15th, 2011

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทาง ชีวภาพปี 2554 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ พื้นที่ป่าบ้านด่านโง จังหวัดเพชรบุรี

March 9th, 2011

…..วันที่ 1-3 มีนาคม 2554 คณะทำงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดยนางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล และคณะได้ไปปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ที่ป่าบ้านด่านโง (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้) อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ที่เป็นป่ากันชนกับป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นป่ามรดกโลก ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2554

…..การปฏิบัติงานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุมชนได้เข้าไปสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าบ้านด่านโง เพื่อให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้กับอาสาสมัครชุมชนในการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการและแผนงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ และอาจารย์ศักดา ทวิชศรี ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้เข้าไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ และการทำงานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนายณรงค์ กิจเกตุ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 นายสุวิทย์ สังข์พวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และอาสาสมัครชุมชนทุกท่าน

.

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

.

นายณรงค์ กิจเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน                   นายสุวิทย์ สังข์พวง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ 5 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  หมู่ 5 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

.