คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

July 30th, 2010

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

.PDF ::  ดาวน์โหลดเอกสาร

งานประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติฯ ครั้งที่ 3 เสวนาการทำงานความหลาก หลายทางชีวภาพเชิงรุก ของกรมป่าไม้ หัวข้อ “เมื่อหนูกับแมวจับมือกันจัด การความหลากหลายฯ อะไรจะเกิดขึ้น”

July 30th, 2010

วันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2553  กรมป่าไม้ โดยสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดงานประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ อาคารคอนเวนชั่น       เซ็นเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการจัดนิทรรศการ หัวข้อ “ ร่วมคิด ร่วมค้นหา ร่วมรักษาความหลากหลายฯ ร่วมกัน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วม และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้จากการพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายฯ ในพื้นที่ดำเนินการ  รวมทั้งได้จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้จัดเวทีเสวนาการทำงานความหลากหลายทางชีวภาพเชิงรุกของกรมป่าไม้ ในหัวข้อ “เมื่อหนูกับแมวจับมือกันจัดการความหลากหลายฯ อะไรจะเกิดขึ้น” ณ ห้อง Sapphire 6 ชั้น 2 Session 11 เวลา 08.00-12.00 น. โดยมี ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา การเสวนาในครั้งนี้เพื่อให้มุมมองเห็นการทำงานด้านความหลากหลายฯ ระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้และชาวบ้าน “จากศัตรูที่ไล่จับและวิ่งหนีกัน มารู้จักกัน รักกัน ผูกพันกัน” ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและนำประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานปี 54 ต่อไป

เวทีเสวนา
ภาพจากซ้ายไปขวา
1. ดร.บำเพ็ญ    เขียวหวาน    ผู้ดำเนินการเสวนา
2. ดร.สุรางค์    เธียรหิรัญ    ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายฯ
3. นายชัยรัตน์    แสงปาน    เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
4. นางสาววราพร  โพธิสาร    เจ้าหน้าที่กรมป่าไม่
5. นายบุญเพิ่ม    ฤทัยกริ่ม    อาสาสมัครชาวบ้าน จ. เชียงใหม่
6. นายกองแก้ว    สามพันธ์    อาสาสมัครชาวบ้าน จ. ร้อยเอ็ด
7. นายพีรพงษ์    สร้อยมาตย์    อาสาสมัครชาวบ้าน จ. อุบลราชธานี
8. นายวิฑูรย์    เลี่ยนจำรูญ    มูลนิธิชีววิถี

(ซ้าย) อาจารย์พรรณภัทร  ปลั่งศรีเจริญสุข ผู้สรุปการเสวนา
(ขวา) ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ มอบของที่ระลึกให้กับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมป่าไม้

บรรยากาศเวทีเสวนา

(ขวา)นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมเยี่ยมชมงาน
(ซ้าย)บรรยากาศภายในงาน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กระบวนการทำงานและมีส่วนร่วมในการ จัดการความหลากหลาย ทางชีวภาพป่าไม้”

July 30th, 2010

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กระบวนการทำงานและมีส่วนร่วมในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้” ณ อาคารสโมสรชุมชนมั่นยืน(บ้านดิน) บ้านเทพพนา ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 8-11 ธันวาคม 2552

เมื่อวันที่ 8-11 ธันวาคม 2552 กรมป่าไม้ โดยสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กระบวนการทำงานและมีส่วนร่วมในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้” ให้แก่  เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครชุมชนที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน จากจังหวัดต่างๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตาก พิษณุโลก น่าน แม่ฮ่องสอน สระบุรี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ หนองคายและอุดรธานี จำนวน 50 คน การอบรมครั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้คุณเปรมพิมล พิมพ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วมและเป็นเวที แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทำงานระหว่างชุมชนในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันกำหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากฐาน ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม วันที่ 8 ธันวาคม 2552

ผู้เข้าร่วมผึกอบรมลงทะเบียนและรับเอกสาร

(ซ้าย)ผู้เข้าฝึกอบรมแต่ละพื้นที่นำเสนอการทำงานที่ผ่านมาและแสดงความคาดหวังต่อการอบรมครั้งนี้
(ขวา)รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน วิทยากรจาก มสธ.

วันที่ 9 ธันวาคม 2552

กิจกรรมละลายพฤติกรรมก่อนเข้าสู่เนื้อหาการฝึกอบรม

คณะวิทยากรจาก มสธ.บรรยายความรู้ทางทฤษฎีให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติปฏิบัติ ตามที่วิทยากรมอบหมาย

ผู้เข้าอบรม แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการจัดเวทีชาวบ้าน

วันที่ 10 ธันวาคม 2552

ฝึกปฏิบัติการจัดเวทีชาวบ้าน สาธิตการสร้างบ้านดิน

ภาพบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วม

การเดินป่าทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมสาระสังสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านเทพพนานิติอุปถัมภ์ และมอบทุนการศึกษาโดย คุณนพพร ตั้งจิตต์งาม

วันที่ 11 ธันวาคม 2552

ภาพบรรยากาศการร่วมกันกำหนดกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลาย ทางชีวภาพป่าไม้ ในแต่ละพื้นที่ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2553

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ความหลากหลายทางชีวภาพ อดีต ปัจจุบัน อนาคต ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ลำปาง

July 30th, 2010

ดร.สุรางค์  เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  และนายธานี พันแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ พร้อมคณะ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “รู้จักความหลากหลายทางชีวภาพของเรา” และฝึกปฏิบัติการฐานสำรวจความหลากหลายของพืช สัตว์ แมลง และไลเคน ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความหลากหลายทางชีวภาพ อดีต ปัจจุบัน อนาคต เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2553  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง โดยมีครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และครูศรช. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นจำนวน  100 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ  และผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนได้

ดร.สุรางค์  เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “รู้จักความหลากหลายทางชีวภาพของเรา”

นายธานี พันแสงและคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกปฏิบัติฐานสำรวจความหลากหลายของพืช สัตว์ แมลง และไลเคน

น้ำหวานจากยอดไม้

July 26th, 2010

สภาพป่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน  มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้อย่างมาก ประกอบกับราษฎรที่อาศัยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอยู่หลายเผ่าพันธุ์    เช่น ไทยใหญ่   คนเมือง  กระเหรี่ยง   มูเซอ   อีก้อ  ม้ง  แม้ว  ฯลฯ  ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามหมู่บ้านที่มีป่าอุดมสมบูรณ์  ก็เลยได้ประโยชน์กับป่ามากมายทำให้ราษฎรหาของป่ามาขายได้  เช่น   เก็บหาอาหารจากป่า เก็บสมุนไพรจากป่า เก็บ  เห็ดถอบ เก็บเห็ดใบ เก็บหน่อไม้  หาสัตว์ป่า เอาน้ำผึ้งป่า

ผึ้งมีอยู่หลายชนิด อาทิ ผึ้งหลวงหรือผึ้งม้า ผึ้งโกรน  ผึ้งเลี้ยง  แต่ในที่นี้เราจะมารู้จักกับผึ้งหลวงหรือผึ้งม้าซึ่งเป็นผึ้งป่าที่ชาวบ้านนิยมเก็บเอาน้ำผึ้งมาขายหรือมาใช้ประโยชน์มาก เช่น ทำยา ทำขนม  เข้ายาร่วมกับสมุนไพร  เป็นต้น  ผึ้งหลวงจะอาศัยอยู่ตามป่าได้ทุกประเภทที่มีแหล่งน้ำและอาหารที่สมบูรณ์ ลักษณะการอยู่ จะทำรังติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่ๆ มีเถาวัลย์ปกคลุม  เพื่อป้องกันการมองเห็น   ผึ้งมักจะกลับมาทำรังติดอยู่กับต้นไม้เดิมๆทุกปีและต้นไม้ใหญ่บางประเภทจะมีผึ้งอยู่เป็นเป็นจำนวนมากหลายสิบรัง น้ำผึ้งที่นิยมเก็บเอามาขายมักจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม –   เดือนพฤษภาคม เพราะเป็นช่วงที่ผึ้งกินน้ำเกสรดอกไม้ป่ากำลังออกดอกสมบูรณ์ เกสรดอกให้รสชาติความหวานดีเยี่ยม เช่น  ดอกไม้แดง ดอกไม้เปา ดอกประดู่ และดอกไม้อื่นๆ    ดอกไม้ป่าบางชนิดเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยม  และอีกอย่างที่สำคัญคือน้ำผึ้งป่าช่วงนี้จะมีรสหวาน   สะอาดบริสุทธิ์เพราะไม่เคยโดนน้ำฝนเลย     การเอาน้ำผึ้งชาวเหนือมักจะเอากันวันพญาวันปี๋ใหม่เมืองเดือนห้า  หรือตรงกับวันที่  15  เมษายนของทุกปี  ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของคนไทย      จะเป็นน้ำผึ้งที่ดีที่สุดเพราะเป็นวันมหามงคลยิ่งใหญ่ของชาวเหนือ     จึงนิยมเรียกกันว่าน้ำผึ้งเดือนห้า

อุปกรณ์การเอาผึ้ง

1.  มีด                           ประโยชน์             ใช้ตัดไม้  ทำลิ่ม  ตัดไม้คร่าว(บันได)

2.  เชือก                       ประโยชน์             ใช้ผูกปี๊ปส่งน้ำผึ้งลงจากต้นไม้  ผูกอุปกรณ์บางอย่างขึ้นบนต้นไม้

3. หน้ากาก               ประโยชน์            ใส่ป้องกันผึ้งกัดหรือต่อยตามใบหน้าและลำคอ

4. ปี๊ป                            ประโยชน์             ใส่น้ำผึ้งลงต้นไม้

5. ขวาน                       ประโยชน์             ใช้ตอกลิ่มหรือตีซี่บันไดขึ้นต้นไม้

6. แคร่(คบไฟ)           ประโยชน์             ใช้โลมควันไล่ผึ้ง

ขั้นตอนการเอาผึ้ง