การลงพื้นที่ปฎิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์ฯ ปี 2554 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3

April 22nd, 2011

…..วันที่ 26 มีนาคม–8 เมษายน 2554 คณะทำงานกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดยนางสาววราพร โพธิสาร นางสาวนิรดา แป้นนางรอง และนายประสิทธิ์ วงษ์พรม ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ ได้ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน  ณ พื้นที่ป่าดงเซ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ป่าภูผาซาน จังหวัดมุกดาหาร ป่าภูน้ำจั่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ป่าโคกตะเคียน จังหวัดสุรินทร์ และป่าบ้านบ่อทอง จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2554

.

…..การปฏิบัติงานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุมชนในแต่ละพื้นที่ร่วมกันสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา และไลเคน เพื่อให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้กับอาสาสมัครชุมชนในการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามกระบวนการและแผนงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

.

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร พื้นที่ป่าดงเซ  จ.อุบลราชธานี

.

เก็บข้อมูลด้านสัตว์ พื้นที่ป่าดงเซ จ.อุบลราชธานี

.

อาสาสมัครพื้นที่ป่าภูผาซาน จ. มุกดาหาร                                                                  ประชุมปรับกลยุทธ์การทำงาน

.

การเก็บข้อมูลของอาสาสมัครพื้นที่ป่าภูผาซาน จ. มุกดาหาร

.

ประชุมกับนายสมบูรณ์ วรรณพินิจ

หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส 2 (ดงแม่เผด) จ.กาฬสินธุ์

.

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพื้นที่ป่าโคกตะเคียนจ.สุรินทร์

.

พื้นที่ป่าบ้านบ่อทอง จ. ชัยภูมิ                                                                   อาสาสมัครพื้นที่ป่าบ้านบ่อทอง จ. ชัยภูมิ

.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าบ้านบ่อทองทอง จ.ชัยภูมิ

.

การลงพื้นที่ปฏิบัติงามตามโครงการอนุรักษ์ฯ ปี2554 กลุ่มจังหวัดตะวันออก ครั้งที่ 2 ณ ป่าเขาคลองปุก จังหวัดตราด

April 12th, 2011

…..วันที่ 7-11 มีนาคม 2554  คณะทำงานกลุ่มภาคตะวันออก สำนักความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดยนางสาววราพร โพธิสาร นางสาวนิรดา แป้นนางรองและคณะได้ไปปฏิบัติงานครั้งที่ 3 ในพื้นที่ป่าเขาคลองปุก ป่าสงวนแห่งชาติเขาสมิง ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครชุมชนในพื้นที่ เพื่อเข้าสำรวจและเก็บตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

…..การปฏิบัติงานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุมชนได้เข้าไปสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าเขาคลองปุก เพื่อให้คำแนะนำ แก้ปัญหาและอุปสรรคให้กับอาสาสมัครชุมชน ในการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการและแผนงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ คณะสำรวจได้พบชนิดพันธุ์พืช สัตว์ และแมลงหลากหลายชนิด เช่น ต้นสำรอง ต้นแสนปุ่ม ต้นหยง ต้นระกำ ต้นเร่ว ชะนี ช้าง นก ผีเสื้อเหยี่ยว ด้วง และอื่นๆ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งตัวอย่างที่ยังไม่ทราบชนิดพันธุ์ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจำแนกในลำดับต่อไป และการเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ทางคณะสำรวจได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครชุมชนบ้านหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

.

ภาพกิจกรรม

การตรวจราชการรอบที่ 2 (Progress Review) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

April 7th, 2011

…..เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายประวิม วุฒิสินธุ์  นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง ได้เข้าตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7  (จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต และตรัง)  ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต ในการตรวจราชการครั้งนี้ ดร.วิฑูรย์ ชลายนนาวิน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมด้วย

.

…..ในการนี้ นายเผชิญ โมฬี  ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่  ดร.สุรางค์  เธียรหิรัญ  ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้  และนางสาววีรณา  สมพีร์วงศ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของกรมป่าไม้   โดยสำนักงานฯได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรูปแบบ  Power point และสื่อวีดีทัศน์แนะนำพื้นที่ดำเนินการ ป่าทุ่งตะเซะ ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  รายงานความก้าวหน้า พร้อมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรค ให้กับผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทราบ ทั้งนี้ทางคณะผู้ตรวจราชการ ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดที่เป็นประโยชน์กับการทำงานเป็นอย่างยิ่ง

.

ภาพการตรวจราชการกรมป่าไม้รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2554 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต และตรัง)

.

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์ฯ ปี 2554 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 4 ณ เกาะทะลุ ป่าอ่าวอ้ายยอ และป่าทุ่งตาเซะ

April 4th, 2011

…..วันที่ 16-21 มีนาคม 2554 คณะทำงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดยนางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล และคณะได้ไปปฏิบัติงาน ณ พื้นที่เกาะทะลุ อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป่าอ่าวอ้ายยอ จังหวัดนครศรีธรรมราช และป่าทุ่งตาเซะ จังหวัดตรัง ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2554

…..การปฏิบัติงานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุมชนได้เข้าไปสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา และไลเคน ในพื้นที่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประสานงานในพื้นที่ป่าอ่าวอ้ายยอ จังหวัดนครศรีธรรมราช และป่าทุ่งตาเซะ จังหวัดตรัง เพื่อให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้กับอาสาสมัครชุมชนในการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการและแผนงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

.

คณะสำรวจถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

.

เข้าพบคุณสุทธิพงษ์  คล้ายอุดม                                เกาะทะลุ  จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายอำเภอบางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์…………………………………………………………….

.

สภาพป่า พื้นที่เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

.

ภาพกิจกรรมพื้นที่เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์

.

ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่พบบนพื้นที่เกาะทะลุ

.

พูดคุยกับอาสาสมัครพื้นที่ป่าอ่าวอ้ายยอ                   พูดคุยกับอาสาสมัครพื้นที่ป่าทุ่งตาเซะ จ.ตรัง

จ.นครศรีธรรมราช……………………………………………………………………

.

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์ฯ ปี2554 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 3 ณ ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย จ.กาญจนบุรี

April 4th, 2011

วันที่ 10-13 มีนาคม 2554 คณะทำงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดยนางสาววีรณา สมพีร์วงศ์ นางสาวสุทธิลักษณ์ โรจนานุกูล และคณะได้ไปปฏิบัติงาน   ณ ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิค การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น” เมื่อวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2554 การปฏิบัติงานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุมชนได้เข้าไปสำรวจป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อยเบื้องต้น เพื่อวางแผนการการสำรวจ  ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการและแผนงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

 

                                              เข้าพบ หัวหน้ามาโนชน์ บุญยานันต์                                                    สภาพพื้นที่ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อย
                                   หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ ทสจ. กาญจนบุรี

 สำรวจพื้นที่ป่าวังใหญ่ และป่าแม่น้ำน้อยเบื้องต้น