โครงการค่ายเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2553 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 17-24 สิงหาคม 2553

August 27th, 2010

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการค่ายเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2553 ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2553  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร และได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปฏิบัติการจำแนกพืชและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์” และฝึกปฏิบัติการทำแผนที่เมล็ดพันธุ์  โดยมีนายธานี พันแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ และทีมงาน เป็นวิทยากรและฝึกปฎิบัติฯ ในกิจกรรมดังกล่าวมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วม 110 คน
กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้ถึงความสำคัญ เห็นคุณค่าความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์พืช ที่จะร่วมอนุรักษ์ต่อไปในอนาคตนายธานี พันแสง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ปฏิบัติการจำแนกพืช และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์”


การติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่

August 27th, 2010

ดร.สุรางค์  เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ และคณะได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2 – 5  กรกฎาคม  2553  ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.17 (วัดจันทร์) จังหวัดเชียงใหม่


การติดตามผลในครั้งนี้ นายชยพล เรือนคำ หัวหน้าโครงการ ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฯของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามกิจกรรมของปีงบประมาณ 2553 นอกจากนี้คณะทำงานพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่และคณะติดตามผล ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน อีกทั้งร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การประชุมวิชาการเนื่องในปีสากลแห่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่องข้อมูล พื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการใช้ประโยชน์จากความรู้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือหลักปฏิบัติที่สืบทอดกันมา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

August 27th, 2010

ดร.สุรางค์  เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  กรมป่าไม้ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การประชุมวิชาการเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง “ข้อมูลพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพที่มีการใช้ประโยชน์จากความรู้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือหลักปฏิบัติที่สืบทอดกันมา และภูมิปัญญาท้องถิ่น”   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรมมารวย การ์เด้นท์ จัดโดยสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานแผนนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้ารับฟังทั้งจากส่วนราชการและองค์กรเอกชน จำนวน 60 คน


การบรรยายในครั้งนี้ กรมป่าไม้ ได้เสนอผลการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ ซึ่งสามารถดูข้อมูลรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ http://biodiversity.forest.go.th http://fbd.forest.go.th และ http://chm.forest.go.th และได้นำเอกสารเผยแพร่เรื่องเล่าจากพื้นที่บนเส้นทางความหลากหลายทางชีวภาพ แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยการติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน

August 27th, 2010

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2553 ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.8 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายประเสริฐ เมืองมูล หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานได้รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินของโครงการฯ ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ซึ่งการติดตามผลครั้งนี้ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าโครงการ และผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


การติดตามผลการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัด พิษณุโลก

August 27th, 2010

ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่าห้วยเสน ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2553 โดยมี ผอ. ชัยรัตน์ แสงปาน หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานเข้าร่วมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ซึ่งผลการตรวจติดตามครั้งนี้ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการฯ

ในครั้งนี้ ดร.สุรางค์และคณะได้เข้าพื้นที่ป่าห้วยเสนและให้ข้อเสนอแนะ ความรู้เพิ่มเติมด้านเห็ด ด้านพืชและไลเคนกับคณะทำงานในพื้นที่