การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเข้าถึงชุมชนและทำงานแบบมีส่วนร่วมในงานความหลากหลายทางชีวภาพฯ”

January 7th, 2011

.

…..เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2553 สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้  กรมป่าไม้ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “การเข้าถึงชุมชนและทำงานแบบมีส่วนร่วมในงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้”  ณ มหาวิชชาลัยชาวบ้าน สวนแสงตะวัน หมู่ที่ 4 ต.บางพรม  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และอาสาสมัครที่ทำงานในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 30 คน การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในเทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชน

……การฝึกอบรมนี้ ได้รับเกียรติจาก  รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ  จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ศักดา ทวิชศรี และ อ.พรรณภัทร ปลั่งศรีเจริญสุข จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร และ อ.สมทรง แสงตะวัน นายสรณพงษ์  บัวโรย นายบุญปลอด เจริญฤทธิ์ จากมหาวิชชาลัยชาวบ้าน สวนแสงตะวัน จ.สมุทรสงคราม ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของชุมชนในพื้นที่ และอาสาสมัครชาวบ้าน นายกองแก้ว สามพันธ์ นายชูชาติ นามชาลี นายรุ่งเรือง ดีลบรัมย์ และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ นางสาววราภรณ์ ฉิมพลี จากพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าภูคำบก จ.ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในมุมมองของอาสาสมัครชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ทำงานร่วมกันของพื้นที่ป่าภูคำบก ตั้งแต่ปี  2551 ผลการฝึกอบรมครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการทำงานร่วมกับชุมชน

.

.

สำนักงานความหลากหลายฯ จับมือทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาฬสินธุ์

December 28th, 2010

…..เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2553 สถาบันพระปกเกล้า ได้สนับสนุนงบประมาณให้สมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์กาฬสินธุ์ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนท้องถิ่นด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรักษ์ภูมิปัญญา บ้านมะนาว ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีวิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา ดร.สมพงษ์ เสนชัย นายอำเภอกุฉินารายณ์ นางนงนุช มีพุ่ม จากกรมพัฒนาที่ดิน นางสาววิรัตน์ จิตจัก จากกรมส่งเสริมการเกษตร และนายธานี พันแสง ตัวแทนสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

.

…..รูปแบบการประชุมเริ่มด้วย ผู้นำชุมชนนำเสนอแผนและโครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้วิทยากรวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะ  นายธานี พันแสง ตัวแทนจากสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้ร่วมอภิปรายในหัวข้อ นโยบายชาติกับนโยบายท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นำสู่การปฏิบัติอย่างไรให้ได้ผล เนื้อหาโดยสรุปว่า นโยบายป่าไม้ของประเทศไทยกำหนดให้มีป่าไม้ร้อยละ  40 ของพื้นที่ประเทศ ตัวเลขนี้มีผลให้เกิดความสมดุลของดิน น้ำ ป่า กล่าวคือดินจะคงความอุดมสมบูรณ์เป็นดินดี น้ำในแหล่งน้ำลำธารจะไหลตลอดปี ป่าไม้ก็จะทำหน้าที่ของป่าซึมซับน้ำ ยึดเกาะหน้าดิน สะสมอินทรียวัตถุ และเป็นแหล่งสงวนชีวมณฑล เราจะเห็นว่า ป่าไม้ มีคุณค่ามากกว่าไม้ท่อน ไม้ซุง ไม้แปรรูป  ป่าไม้ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้แก่ สัตว์ แมลง ไลเคน และเห็ดรา ดังที่เราเรียกกันว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ ปีนี้กรมป่าไม้ได้เลือกเอาพื้นที่ภูน้ำจั้น ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย บ้านดงเหนือ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ เป็นพื้นที่ดำเนินการในปี 2554 ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  ผลผลิตจากโครงการฯจะเป็นข้อมูลและเงื่อนไขให้นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ นำไปตัดสินใจในการจัดทำแผนและโครงการได้ ซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับตำบลอื่นๆต่อไป

.

วีดิทัศน์เทศกาลอาหารจากมันป่าและกลอย ที่ภูคำบก จังหวัดร้อยเอ็ด

December 20th, 2010

“บุญส่วงเรือ” เรื่องเล่าจากสายน้ำ

November 23rd, 2010

ฉบับ ที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2553 ป่าดงภู จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

 

 

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและผูกพันกับมนุษย์มานาน    ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน    เราจะสังเกตุว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ เลือกตั้งถิ่นฐานใกล้แหล่งน้ำ  ที่ราบลุ่มที่มีน้ำท่วมถึง  หรือ หนอง บึง  เพราะน้ำเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอุปโภค บริโภค  เพื่อการเกษตร และการคมนาคมขนส่ง  สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ เป็นจุดรวมด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม เช่น ประเพณีลอยกระทง เพลงเรือ เพลงพวงมาลัย  และการแข่งเรือ

 

 

ประเพณีการแข่งเรือยาว เป็นประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ มักจัดงานประเพณีแข่งเรือในช่วงวันออกพรรษา ซึ่งชาวบ้านจะทำบุญไหว้พระ ปิดทองและจัดการแข่งขันเรือยาว     มีเป็นการละเล่นที่สนุกสนานรื่นเริง  เรือที่ใช้ในงานบุญประเพณีแข่งเรือ เป็นเรือยาวหรือเรือพาย ซึ่งเป็นเรือขุดจากไม้ซุงขนาดใหญ่ทั้งลำ นิยมใช้ไม้ตะเคียน เพราะเป็นไม้เนื้อแข็ง  คนโบราณมีความเชื่อว่า ตะเคียนเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ คือเป็นที่สิงสถิตยของภูตผี หรือ รุกขเทวดา ก่อนจะตัดจะต้องทำพิธีบัดพลีสังเวย กล่าวขออนุญาตท่านก่อน การขุดเรือจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก ก็จะนำเรือลงน้ำเพื่อการแข่งขัน การนำเรือลงก็จะทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญแม่ย่านาง โดยมีพิธีเซ่นไหว้ตามประเพณี

 

 

ชาวราษีไศล มีความเชื่อเกี่ยวกับการบวงสรวงเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำมูล โดยการบวงสรวงนั้น ส่วนหนึ่งคือ การส่วงเรือ หรือการแข่งเรือยาวนั่นเอง ลุ่มน้ำเสียว ซึ่งประกอบด้วย อำเภอราษีไศล  อำเภอศิลาลาด อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ จะต้องนำเรือยาวหรือเรือพายมาแข่งขันบวงสรวงถวายเจ้าพ่อดงภูดิน ซึ่งตั้งอยู่ที่ป่าดงภู อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ  ในปีนี้  มีการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 17 -19 กันยายน 2553  ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การออกร้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในสังกัดอำเภอราษีไศล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีกมากมาย ได้แก่ การแสดงของวงสะไน  การเซิ้งสะไน   การประกวดธิดาแม่ย่านาง   ซึ่งงานบุญส่วงเรือเป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวราษีไศล ยึดถือสืบทอดปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี

ยางนา ไม้มีค่าคู่ป่าดงภู

November 23rd, 2010

ฉบับ ที่ 6 เดือนมิถุนายน 2553 ป่าดงภู จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

 

                                                                               พระลอเสด็จลีลา                           ชมพฤกษาหลายหลาก
                                                                               สองปลากข้างแถวทาง                    ยางจับยางชมฝูง
                                                                               ยูงจับยูงยั่วเย้า                              เปล้าจับเปล้าแปลกหมู่        
                                                                                                                                ลิลิตพระลอ

                                                                               สงัดเงียบเยียบเย็นยะเยือกอก          น้ำค้างตกหยดเหยาะลงเผาะผอย
                                                                               พฤกษาสูงยูงยางสล้างลอย              ดูชดช้อยชื่นชุ่มชะอุ่มใบ
                                                                                                                                     สุนทรภู่
                                                                                                                                     นิราศเมืองแกลง

ยางนา ไม้มีค่าคู่เมืองไทยมาช้านาน  ดังจะเห็นชื่อยางนาปรากฎในวรรณคดีต่างๆ ยางนา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dipterocarpus alatus Roxb.ยางนา เป็นเสมือนพญาไม้แห่งเอเชียอาคเนย์ เพราะมีขนาดสูงใหญ่ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย อาจมีความสูงถึง 50 เมตร และมีเส้นรอบวงที่ระดับอกถึง 7 เมตรเศษ ในประเทศไทยพบอยู่ทั่วไป ซึ่งยืนยันได้จากชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอที่มีคำว่า “ยาง” อยู่ในทุกภาคของประเทศ เช่นอำเภอท่ายาง ท่าสองยาง ยางตลาด และยางชุมน้อย เป็นไม้อเนกประสงค์ แทบทุกส่วนสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นแหล่งอาหารป่า แหล่งนันทนาการ น้ำมันยาง สมุนไพร และเนื้อไม้สำหรับใช้สอยทั่วไป

                 ความสำคัญของยางนาต่อชุมชนรอบป่าดงภู   ป่าดงภูเป็นป่าริมน้ำมูล พบต้นยางนาขึ้นได้ทั่วไป โดยเฉพาะยางนาริมลำมูล  ถ้ามองมาไกลๆ จะเห็นต้นยางนายืนต้นตระหง่าน  ยางนาเป็นไม้หวงห้าม นิยมนำมาใช้ในการก่อสร้างทั่วไป เช่น พื้น ฝา รอด ตง เครื่องเรือน เรือขุดและเรือขนาดย่อม เป็นต้น ชาวบ้านแถบนี้จะนำน้ำมันยางมาทาเกวียน ทาเครื่องจักสาน ทำคบไฟ และทำขี้ไต้ วิธีทำขี้ไต้ เอาน้ำมันยางมาคลุกกับเศษไม้ผุๆ หรือกาบมะพร้าว เมื่อปล่อยให้แห้งจะแข็งตัวจับกันเป็นท่อนเอามาสับชิ้นเล็กๆ สำหรับจุดไฟ

                 คุณค่าของไม้ยางนาทางด้านระบบนิเวศและนันทนาการ  ได้แก่ ให้ร่มเงา ป้องกันการพังทลายของดิน  เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม   นอกจากนี้ยังพบเห็ดหลายชนิดที่มักขึ้นในพื้นที่ที่มีต้นยางนาขึ้นอยู่ ได้แก่ เห็ดน้ำหมาก  เห็ดระโงก เห็ดโคน  เห็ดถ่าน  เป็นต้น

                ปัจจุบันยางนากำลังถูกคุกคาม ด้วยความต้องการพื้นที่ในการเกษตร  ความต้องการไม้ก่อสร้างบ้านเรือน ทำให้ปริมาณไม้ยางนาลดน้อยลง  จึงควรที่มีการอนุรักษ์และปลูกเสริมต่อไป