เทศกาลอาหารจากมันป่าและกลอย ที่ภูคำบก จังหวัดร้อยเอ็ด

October 27th, 2010

_____กรมป่าไม้ โดยสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลอาหารมันป่าและกลอยใจ  เล่าประวัติศาสตร์ไทลุ่มน้ำยัง ณ ศาลากลางบ้านท่าสะอาด หมู่ที่ 1 ต.ท่าสีดา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2553 โดยมี ผู้ใหญ่ชูชาติ นามชารี ประธานกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ชุมชนป่าภูคำบก จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งเยาวชนและชาวบ้านใน ต.ท่าสีดา ทั้ง 11 หมู่บ้าน เครือข่ายความหลากหลายทางชีวภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

_

_____ภายในงานมีการประกวดแข่งขันการปรุงอาหารจากกลอย และมันป่าหลายสายพันธุ์ อาทิ มันน้ำ มันฮืบ มันนก มันนอน มันข้าว มันเผิ่ม มันเหลือง ที่พบในพื้นที่ป่าภูคำบก นำมาปรุงเป็นอาหารคาวและอาหารหวาน มีการนำเสนอโปสเตอร์เกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าภูคำบก ตั้งแต่ปี 2551-ปัจจุบัน

_

_____มีการเสวนาเวทีธรรมชาติเรื่อง “ประวัติศาสตร์สามัญชนลุ่มแม่น้ำยัง”  โดย อาจารย์ ธงสิน ธนกัญญา  นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเครือข่ายของป่าภูคำบก มาเล่าประวัติศาสตร์คนลุ่มน้ำยัง ร่วมกับหมอลำกลอนที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับคนและความหลากหลายฯ

.

.

_____ในงานนี้สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้แจกเอกสารเผยแพร่เรื่อง “รับเชิงรุก” บันทึกการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพกับ   ภูมิปัญญาของคนท่าสีดาบนป่าภูคำบก ที่เป็นข้อมูลของการดำเนินงานร่วมกันของชุมชนป่าภูคำบกกับกรมป่าไม้  ที่ได้ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าภูคำบกนี้

_____การแข่งขันปรุงอาหารในครั้งนี้ มีรางวัลชนะเลิศ 5 ประเภท ประเภทละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  จากสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ดังนี้

  1. รางวัลอาหารคาวจากมันป่า                   ได้แก่     ทีมรวมพลัง หมู่ที่ 1
  2. รางวัลอาหารคาวจากกลอย                  ได้แก่     ทีมอร่อยแซบ หมู่ที่ 8
  3. รางวัลขนม (อาหารหวาน) จากมันป่า   ได้แก่     ทีมโรงเรียนท่าสีดาวิทยา
  4. รางวัลขนม (อาหารหวาน) จากกลอย  ได้แก่     ทีมตะวันยอแสง หมู่ที่ 1
  5. รางวัลความคิดสร้างสรรค์                    ได้แก่     ทีมหมู่ที่ 9 หนองไฮงาม

_____การจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก และเห็นคุณค่าของความหลากหลายฯ ซึ่งเป็นผลจากการร่วมกันกับกรมป่าไม้ทำงานความหลากหลายฯ ในพื้นที่ป่าภูคำบก และที่สำคัญชุมชนสามารถเห็นคุณค่าของกลอยและมันป่านานาชนิดที่มีมากในป่าภูคำบกนี้ ร่วมใจกันอนุรักษ์โดยการรวบรวม  และขยายพันธุ์ ปลูกคืนสู่ป่า และปลูกใช้ในครัวเรือน พัฒนาการใช้ประโยชน์ให้มีความหลากหลายของอาหารที่ทำจากกลอยและมันป่า ซึ่งในอนาคตจะเป็นแหล่งอาหารและรายได้ให้กับชุมชน

นี่คือความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ป่าภูคำบก จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ทำให้ชุมชนสามารถรวมตัวกันและช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน และรักษาป่าร่วมกับกรมป่าไม้อย่างยั่งยืน

เรื่องเล่าจากพื้นที่

October 26th, 2010


ในปี 2552 กรมป่าไม้  ได้ดำเนินการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัด น่าน พิษณุโลก  ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ  อุดรธานี  หนองคาย  แม่ฮ่องสอน   เชียงใหม่ และสระบุรี  โดยทำงานร่วมกันของชุมชน  เจ้าหน้าที่ป่าไม้   และภาคภาคีต่างๆ   มีเรื่องราวมากมาย ที่ได้ค้นพบ และที่ได้พบเจอในระหว่างการทำงาน ทั้งข่าวสาร  ความรู้  ฯลฯ  ที่พวกเราอยากแบ่งปันเล่าให้ทุกคน ได้รับรู้สิ่งดีๆ  โดยได้เผยแพร่เป็นจดหมายข่าวความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ บนเว็บไซต์ http://fbd.forest.go.th

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร กระบวนการทำงานและมีส่วนร่วมในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

October 26th, 2010

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้จังหวัดตาก   แม่ฮ่องสอน   เชียงใหม่  น่าน   พิษณุโลก  หนองคาย  อุดรธานี  สระบุรี  ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น และศรีสะเกษ ภายใต้โครงการดังกล่าว เป็นการทำงานรวมกันของเจ้าหน้าที่ป่าไม้และชุมชนในพื้นที่ร่วมกันสำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาเครือข่ายและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ วัฒนธรรม  วิถีชีวิต  เรื่องราวต่างๆของชุมชนอย่างเป็นธรรมชาติ  และเป็นรูปแบบการดำเนินงานมุ่งไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน  ในการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ดังนั้น เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเทคนิคในการเก็บข้อมูลและทำงานร่วมกัน กรมป่าไม้จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “กระบวนการทำงานและการมีส่วนร่วมในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้” ให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้และอาสาสมัครชุมชน ที่ปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่  ให้มีทักษะ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพ วิเคราะห์พื้นที่ดำเนินงาน ปี 2554

October 22nd, 2010

—–ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ร่วมกันสำรวจพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานปี พ.ศ. 2554 ของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และชัยภูมิ วันที่ 20-30 กันยายน 2553

……การสำรวจในครั้งนี้เป็นการสำรวจเบื้องต้นและวิเคราะห์ชุมชน พื้นที่ป่า  และชีวภาพ  เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาวางแผนการปฏิบัติงาน  เบื้องต้นพบว่าทั้งสองพื้นที่เป็นป่ากันชนระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ กับชาวบ้านรอบๆ ดังนั้นการดำเนินงานของสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ จะเป็นการเตรียมชุมชนรอบป่าให้สอดรับกับการส่ง พื้นที่กลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว เป็นมรดกโลกอีกทางหนึ่ง

.

ถ้ำสิงห์ในป่ากุดจับ

October 22nd, 2010


กลุ่มอาสาสมัครป้องกันรักษาป่าและไฟป่าภูพานน้อยถ้ำสิงห์ หมู่ 7 บ้านหนองเจริญมีนายสุวิทย์   พนมกุล  เป็นประธาน   นายประสิทธิ์   พนมกุลและนายคำ    ทะพันธ์ เป็นรองประธานกลุ่มมีผลงานการช่วยอนุรักษ์ป่าจนเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและภูมิภาคจนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเจ้าของโครงการในปี2550

เมื่อเราเข้าพื้นที่ก็พบว่า แม้กลุ่มอาสาจะเข้มแข็งแต่ยังขาดพลังศักยภาพในหลายด้าน ทั้งความต่อเนื่องขององค์กรพี่เลี้ยง  การเชื่อมต่อกับแหล่งทุนงบประมาณ การพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างและขยายพลังมวลชนในชุมชนในการจัดการ เราจึงตัดสินใจเข้าดำเนินการตามแผนงานโครงการ โดยเริ่มจากการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งในรูปเอกสารรายงานและการสัมภาษณ์หน่วยงานในพื้นที่สรุปและวิเคราะห์ จากนั้นจึงเริ่มประชาคม  การค้นหาข้อเด่นและข้อด้อยในการจัดการทรัพยากรของกลุ่ม        การเชื่อมประสานให้กลุ่มมีศักยภาพในการเชื่อมต่อการพัฒนาความร่วมมือกับแหล่งทุนทั้งในพื้นที่และจังหวัด

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร