ความหลากหลายฯ สู่ความยั่งยืนของผืนป่า

August 3rd, 2011

ในปีงบประมาณ 2553 สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการแผนงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ดรา แมลง สังคมพืช พรรณพืช และภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์ของป่าในพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชนด้าน ความหลากหลายทางชีวภาพ 6 ด้าน

August 3rd, 2011

ด้านพืช

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้านสัตว์

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้านแมลง

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้านเห็ดรา

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้านไลเคน

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
.PDF :: ดาวน์โหลดเอกสาร

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืช ป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ รุ่นที่ 2

August 3rd, 2011

วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 โครงการอนุรักษ์ฯภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนอนุรักษ์และฟื้นฟูชนิดพันธุ์พืชป่าท้องถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์ ณ ศาลาประชาคมวัดบ้านแมด ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ให้กับชุมชนบ้านแมด จำนวน 38 คน

.

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น รวมถึงการจัดการดูแลการใช้ประโยชน์จากป่า โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และวางแผนการอนุรักษ์ป่าในชุมชน ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากป่า และได้มีการวางแนวทางในการอนุรักษ์ป่าขึ้นเพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ยังคงอยู่กับชุมชนตลอดไป

.

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

.

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์ฯปี 2554 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ป่าภูเป้ง ป่าภูโหล่ย ป่าดงเซและป่าดงโพนทราย

August 3rd, 2011

วันที่ 15-28 มิถุนายน 2554 คณะทำงานกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดยนางสาววราพร โพธิสาร นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อ.ศักดา ทวิชศรี นักวิชาการอิสระ และคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจและติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ป่าภูเป้ง จังหวัดชัยภูมิ ป่าภูโหล่ย จังหวัดกาฬสินธุ์ ป่าดงเซ จังหวัดอุบลราชธานี และป่าดงโพนทราย จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับอาสาสมัครชุมชน

.

การปฏิบัติงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุมชนในแต่ละพื้นที่ร่วมกันสำรวจและเก็บตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการเก็บตัวอย่างของแต่ละด้าน และร่วมกันวางแผนการทำงานตามกระบวนการและแผนงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

.

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันเก็บข้อมูล ณ ป่าภูเป้ง จ.ชัยภูมิ

.

การสำรวจข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่่น

.

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันเก็บข้อมูล ณ ป่าดงเซ จ.อุบลราชธานี

.

การสำรวจเก็บข้อมูลด้านไลเคน

.

การสำรวจเก็บข้อมูลด้านสัตว์

.

เข้าป่าดู”ไลเคน”ที่ภูโหล่ย

August 1st, 2011

ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ป่าภูโหล่ย จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

ป่าภูโหล่ย เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชน ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มีเนื้อที่กว่า 1,300ไร่ มีพรรณไม้ใหญ่ที่หายากหลากหลายชนิด อดีตเคยเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้าน ปัจจุบันทรัพยากรความหลากหลายในป่าเริ่มลดน้อยลง สาเหตุจากการขยายที่ทำการเกษตรและการเก็บหาของป่าของชาวบ้านทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เนื่องจากชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรความหลากหลายทางธรรมชาติและวิธีบำรุงรักษาทรัพยากรให้มีอยู่มีใช้อย่างยั่งยืน

เมื่อมีการทำงานของโครงการอนุรักษ์ฯกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ เข้ามาศึกษาและให้ความรู้เรื่องไลเคนสู่ชุมชนต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ทำให้ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก เยาวชน คนแก่ต่างก็ให้ความสนใจและสงสัยปนกันไป ซึ่งเรื่อง เห็ด พืช สัตว์ แมลง และภูมิปัญญา ก็พอรู้อยู่บ้าง แต่ตัวที่ชื่อ”ไลเคน”มันคืออะไรหน้าตาเป็นอย่างไร แล้วมันจะใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เมื่อรู้คำตอบจากเจ้าหน้าที่แล้วว่าไลเคน คือ สาหร่ายที่อยู่รวมกันกับรา มีหน้าตาไม่เหมือนกัน ชอบเกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ ตามหินบ้าง เป็นขี้กลากต้นไม้ที่ชาวบ้านเคยเข้าใจ เมื่อมีพวกนี้มากเท่าไหร่ก็แสดงว่าป่าของเรายิ่งอุดมสมบูรณ์มากเท่านั้น และยังใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพอากาศได้ ซึ่งไลเคนจะไม่ชอบอยู่ในสภาพอากาศที่มีมลพิษ เมื่อเป็นที่เข้าใจของชาวบ้านแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าป่าดูไลเคนกัน

สายลมกำลังเย็นสบาย เยาวชนตัวน้อยจูงมือลุงป้าเดินหน้าสู่ป่าภูโหล่ย เพื่อไปช่วยกันเก็บไลเคน และตัวอย่างอื่นๆ ภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจของลุงป้ากับหลานเยาวชนตัวน้อยที่คอยช่วยเหลือกัน รอยยิ้มที่แสนเบิกบานบวกกับความรู้ใหม่ๆที่ทำให้ดูตื่นเต้นและเพลิดเพลิน จวนเวลากลับบ้านทุกคนออกจากป่าพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้ว ยังมีของติดไม้ติดมือจากการเก็บหาของป่าเพื่อนำกลับไปรับประทานร่วมกัน

นี่เป็นอีกวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่ถ่ายทอดจากปู่ย่าสู่รุ่นหลาน และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่หลากหลายจากป่าร่วมกันของชุมชน ซึ่งยังคงต้องพึ่งพาอาศัยกันโดยการรักษาทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่คู่กับเราได้อย่างยั่งยืน