การลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์ฯ ปี 2554 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 5

June 1st, 2011

คณะทำงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดย นายสุกันท์ พึ่งกุล ปฏิบัติงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ป่า 3 จังหวัด ได้แก่ ป่าประดังวังเจ้า จังหวัดตาก ป่าเขาเขียว จังหวัดสุโขทัย และป่าเขาขาด  จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2554

.

คณะทำงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
และอาสาสมัครชาวบ้านบ้านภูหีบ ร่วมกันสำรวจพื้นที่ป่าเขาเขียว จังหวัดสุโขทัย

.

ติดตามการทำงานสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ หมู่บ้านเขาขาด พื้นที่ป่าเขาขาด จังหวัดเพชรบูรณ์

.

การลงพื้นที่ปฎิบัติงานของโครงการอนุรักษ์ฯ ปี 2554 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4

June 1st, 2011

วันที่ 25 เมษายน–3 พฤษภาคม 2554 คณะทำงานโครงการอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดยนางสาววราพร โพธิสาร นางสาวนิรดา แป้นนางรอง และคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจและติดตามการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ป่าดงเซ จังหวัดอุบลราชธานี ป่าภูผาซาน จังหวัดมุกดาหาร ป่าภูโหล่ย จังหวัดกาฬสินธุ์ และป่าบ้านบ่อทอง จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับอาสาสมัครชุมชน

.

การปฏิบัติงานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุมชนในแต่ละพื้นที่ร่วมกันสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค วางแผนการทำงานให้กับอาสาสมัครชุมชนในการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง

.

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันเก็บข้อมูลพื้นที่ปาดงเซ จ.อุบลราชธานี                                         การสำรวจเก็บข้อมูลสัตว์

.

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันวางแผนก่อนสำรวจเก็บข้อมูล                                             การสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มไลเคน

.

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่ป่าภูโหล่ย จ.กาฬสินธุ์

.

เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครและเยาวชนร่วมกันสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มไลเคน                                             การสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มสัตว์

.

การสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มพืช                                                   กิจกรรมการประชุมอภิปราย กระบวนการทำงาน

.

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมกันสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่ป่าบ้านบ่อทอง จ.ชัยภูมิ

.

การสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มแมลง                                                                 การสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มพืช

.

การสำรวจเก็บข้อมูลกลุ่มไลเคน                                                          ต้นปรง พืชเด่นที่พบมากในป่าบ้านบ่อทอง

.

การประชุมวิชาการเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

May 31st, 2011

…..วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2554 กรมป่าไม้โดยสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการ เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพ จัดโดยสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมฉลองเนื่องในโอกาสวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

…..วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อเรื่อง งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในป่าสงวนแห่งชาติ ณ ห้องบอลรูม ซี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

.

ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะ“พระมารดาแห่งการคุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพ”

May 25th, 2011

…..กรมป่าไม้โดยสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในฐานะ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” ณ จามจุรีสแควร์ สามย่าน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา มีนายณัฐภพ ภูริเดช ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและมอบรางวัลขอบคุณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดงานในครั้งนี้

.

…..นิทรรศการและกิจกรรมนี้จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะทรงเป็น “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” แก่สาธารณชน รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเกิดความหวงแหนและร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยให้มีอยู่อย่างยั่งยืน

.

บรรยากาศงาน

นายณัฐภพ ภูริเดช ผู้ช่วยรัฐมนตรีจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ                       นายสุรพล ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลขอบคุณแก่ ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ                               และสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้                               โดยมี ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ ให้การต้อนรับ

ซุ้มนิทรรศการกรมป่าไม้                                                                 ผู้เข้าร่วมงานรับเอกสารเผยแพร่

ป่าเมี่ยง : ภูมิปัญญาด้านการจัดการป่า

April 30th, 2011

ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ป่าห้วยหลวง จังหวัดน่าน
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

เมี่ยง อีกชื่อหนึ่งคือ ชาอัสสัม มีลักษณะของใบกว้างกว่า ชาจีน ชาวบ้านแถบภาคเหนือนิยมอมหรือเคี้ยวเมี่ยง ในการดำรงชีวิตประจำวัน เดินป่า และทำงานเกษตร นายวรัญญา นรินทร์ เจ้าหน้าที่ อบต. เรือง เล่าให้ฟังว่า ชาวบ้านแถบนี้มีอาชีพทำเมี่ยง โดยการปลูกเมี่ยงนั้นง่ายมาก ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยและเจริญเติบโตได้ดีเมื่อปลูกแซมกับไม้ป่านานาพรรณ ผลผลิตที่ได้จากต้นเมี่ยงสดต่อไร่ ราว ๆ 900-1500 กิโกลกรัม ชาวบ้านมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนประมาณ 7200-12000 บาทต่อปี ที่ได้จากการขายใบเมี่ยงสดหรือเมี่ยงนึ่ง การหมักเมี่ยงนั้น ทำได้โดยการนำมัดใบเมี่ยงสดใส่ในกระบอกไม้หรือโอ่งมังกร โรยเกลือเพื่อคุมกลิ่นทับด้วยใบเหมือดหนาประมาณ 5 นิ้ว เพื่อทำให้เกิดรสเปรี้ยว ปิดฝาให้สนิท ทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน สังเกตราสีขาวเป็นเส้น ๆ เริ่มเห็น เมี่ยงจึงใช้การได้ นำมาพันใส่ใส้รสชาติตามใจชอบเป็นคำเมี่ยงพร้อมอม

นอกจากเมี่ยงที่มีความเกี่ยวกันกับวิถีชุมชนแถบนี้แล้ว ยังมีความสัมพันธ์ของคนร่วมกับน้ำ คือ ชาวบ้านมีความคิดเห็นว่า เมี่ยงจะมีรสชาติที่ดีก็ต่อเมื่อมีน้ำที่สมบูรณ์ น้ำดี ดินดี ชุมชนในย่านนี้จึงมีระบบการจัดการเพื่อรักษาสภาพเดิมของป่าไว้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. ป่าอนุรักษ์ ที่ไม่สามาถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ 2. ป่ากึ่งอนุรักษ์ (Semi-Conservation) ได้แก่ ป่าเมี่ยงและป่าชุมชน 3. ป่าใช้สอย (Agriculture) ได้แก่ ป่าบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม เป็นที่ดิน สปก.

กิจกรรมส่วนรวมของชุมชนที่ส่งเสริม “กลุ่มเรืองรักษ์ป่า” คือ พิธีบวงสรวงเจ้าหลวงป่าเมี่ยง พิธีสืบชะตาน้ำ พิธีเลี้ยงผีขุนน้ำบริเวณตาน้ำ พิธีกรรมเหล่านี้เสมือนเป็นการรวมญาติและควบคุมพฤติกรรมคนในชุมชนให้เคารพ ธรรมชาติไม่เบียดเบียนเอาเปรียบคนและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จากแนวคิดการอนุรักษ์ป่าของพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยที่ถ่ายทอดมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน ที่ได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการและถนอมรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของ ป่าห้วยหลวงที่มีการใช้ประโยชน์จากเมี่ยง และพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นกุศโลบายหรืออุบายอันเป็นกุศล ที่เข้ามาช่วยในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับคำขวัญของคนบ้านศรีนาป่าน ที่ว่า “เมี่ยงมี ป่าอยู่ คนยัง”