โสมป่าเขาเขียว

July 21st, 2011

ฉบับที่  2  เดือนกุมภาพันธ์ 2554 ป่าเขาเขียว จังหวัดสุโขทัย 
สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้

 

        โสมป่า Abelmoschs sp. อยู่ในวงศ์ Mulvaceae    พบกระจายในป่าเต็งรัง พื้นที่ป่าเขาเขียว จังหวัดสุโขทัย    เป็นไม้ล้มลุก สูง 1-2 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ ขอบใบหยัก ก้านใบยาว ดอกออกเดี่ยวๆตามซอกใบ กลีบดอกสีชมพูมี 5 กลีบ เกสรเพศผู้สีเหลือง ก้านเกสรเพศเมียแยกเป็น 5 แฉก ยอดเกสรสีแดงรูปจาน ผลมีขนปกคลุม มีสัน 5 สัน มีรากสะสมอาหารขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์โดยเมล็ด

          นายเจริญ พรมยวง ผู้ใหญ่บ้านบ้านภูหีบ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เล่าให้ฟังว่า โสมป่าในป่าเขาเขียวเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมาย โสมป่าเป็นยาบำรุงกำลัง ช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า มีแรงทำงานมากขึ้น โดยใช้ส่วนรากต้มน้ำดื่มหรือดองกับสุรา ที่สำคัญโสมป่ายังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วย นับว่าโสมเป็นสมุนไพรมากคุณค่า  ที่ชาวบ้านได้รับจากธรรมชาติ

 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักอนุกรมวิธานท้องถิ่น” รุ่นที่ 1

July 20th, 2011

เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2554 สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้โดยโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักอนุกรมวิธานท้องถิ่น” ณ โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับนักเรียน เยาวชน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าวังใหญ่และป่าแม่น้ำน้อย จำนวน 30 คน

.

การฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้อนุกรมวิธานการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว์ แมลง และไลเคน เพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายในการอนุรักษ์ป่า และสร้างจิตสำนึก ความตระหนักในคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในป่า โดยมีคุณประสิทธิ์ วงษ์พรม และคณะเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ผลการฝึกอบรมทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านอนุกรมวิธาน และมีความตระหนักเห็นในคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ

.

ถ่ายภาพร่วมกัน

.

น้องๆ เข้าแถวเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม

.

(ภาพซ้าย) นายสมศักดิ์ สุริยวงษ์ กำนันตำบลลุ่มสุ่ม ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม (ภาพขวา) คณะวิทยากรแนะนำตัวกับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

.

กิจกรรมสันทนาการ

.

นายวีระชาติ เฉลิมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง มอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม และกล่าวปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักอนุกรมวิธานท้องถิ่น”

.

ภาพกิจกรรม

.

สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้เข้าร่วมนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการ “เปิดบ้านวิชาการด้านป่าไม้”

July 20th, 2011

.

เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2554 สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ กรมป่าไม้กับงานความหลากหลายทางชีวภาพ ในการประชุมวิชาการด้านป่าไม้โครงการ “เปิดบ้านวิชาการด้านป่าไม้” ซึ่งจัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านป่าไม้ที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้ให้เข้มแข็ง และสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรป่าไม้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

.

ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้นำเสนอผลงานความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีเอกสารเผยแพร่แจกในงานนี้ด้วย

.

.

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์ฯ ปี 2554 ครั้งที่ 5

July 20th, 2011

วันที่ 19-23 พฤษภาคม 2554 คณะทำงานกลุ่มภาคตะวันออก สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ นำโดยนางสาววราพร โพธิสาร นางสาวนิรดา แป้นนางรองและคณะ พร้อมด้วยอาจารย์ศักดิ์ดา ทวิชศรี ที่ปรึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และนางสาวสุกัญญาณี แชประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดรา ได้ไปปฏิบัติงานครั้งที่ 5 ในพื้นที่ป่าเขาคลองปุก ป่าสงวนแห่งชาติเขาสมิง ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครชุมชนในพื้นที่ เพื่อเข้าสำรวจและเก็บตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญาท้องถิ่น

.

การปฏิบัติงานในครั้งนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุมชนได้เข้าไปสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้คำแนะนำ  แก้ปัญหาและอุปสรรคให้กับอาสาสมัครชุมชนในการสำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการและแผนงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพครั้งนี้

.

เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญร่วมสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่

.

เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดราร่วมเก็บตัวอย่างเห็ดรา

.

การเก็บตัวอย่างไลเคน

.

อาสาสมัครเก็บตัวอย่างพืช

.

เห็ดร่างแห ดอกมีลักษณะคล้ายกระโปรง มีสีสันสวยงามแต่มีกลิ่นรุนแรง

.

การเก็บตัวอย่างแมลง โดยวิธีการใช้กับดักแสงไฟ

.

อ.ศักดา ทวิชศรี ที่ปรึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ร่วมสนทนากลุ่มย่อย

.

การอบรมให้ความรู้โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลาย ทางชีวภาพ ในพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

June 28th, 2011

วันที่ 25-28 มกราคม 2554 ดร.สุรางค์ เธียรหิรัญ พร้อมด้วย ดร.สุกัญญานี แชประเสริฐ และ นางสาววีรณา สมพีร์วงศ์  สำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ กรมป่าไม้  เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่อง “การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ” ให้กับชุมชนจำนวน 200 คน ในพื้นที่สวนป่าทองผาภูมิ สวนป่าเกริงกระเวีย สวนป่าไทรโยค 1 และสวนป่าไทรโยค 2 จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

.

การอบรมเชิงให้ความรู้ในครั้งนี้ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และถือเป็นภารกิจหนึ่งของสำนักงานความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ให้กับหน่วยงานอื่นๆ.

.

บรรยากาศการฝึกอบรม เรื่อง”การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ”

.