ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดชัยภูมิ ป่าภูเป้ง (ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ) ดูรายงาน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ป่าภูโหล่ย (ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูโหล่ย) ดูรายงาน
จังหวัดมุกดาหาร ป่าภูผาซาน (ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐาน(ป่าภูผาซาน)) ดูรายงาน
จังหวัดอุบลราชธานี ป่าดงเซ (ป่าสงวนแห่งชาติป่าสีสุก) ดูรายงาน
จังหวัดสุรินทร์ ป่าดงโพนทราย (ป่าตาม พรบ. ป่าไม้ 2484) ดูรายงาน
จังหวัดตราด ป่าเขาคลองปุก (ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสมิง (ป่าคลองใหญ่ และป่าเขาไฟไหม้)) ดูรายงาน
ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814