ติดต่อเรา

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 02-5792814


แผนที่สำนักงาน

แผนที่แสดงที่ตั้งกรมป่าไม้

.

แผนที่แสดงที่ตั้งส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

ส่วนวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
ชั้น 6 ตึกสุรัสวดี
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-25792814